Керівництво кафедри біологічної та загальної хімії

Після закінчення Вінницького медичного інституту (1992) навчалась в клінічній ординатурі (1992-1994) на кафедрі факультетської терапії, потім працювала гастроентерологом, лікарем приймального відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. У 2001-2004 р.р. працювала науковим співробітником, потім старшим науковим співробітником, а з 2004 р. - завідувачем відділу біохімічних досліджень НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2002 р. працювала асистентом, а з 2011 р. – доцентом кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова за сумісництвом. За час роботи в університеті виконала і захистила кандидатську дисертацію (2004), а потім докторську дисертацію (2011) на тему «Біохімічні аспекти формування тромбофілій, асоційованих з порушеннями обміну гомоцистеїну та цистеїну» за спеціальністю 14.01.32 - медична біохімія. У червні 2011 р. призначена завідувачем кафедри біологічної та загальної хімії. Заічко Н.В. є автором понад 200 наукових праць, 20 патентів.

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Заічко Наталія Валентинівна (1969 р.н.).
Head of Department, Professor ZAICHKO NATALIIA

:)

Мельник Андрій Володимирович, д.м.н, професор, заступник декана по работі з іноземними студентами, куратор стоматологічного і фармацевтичного факультетів
Professor MELNYK ANDRII, Vice Dean Foreign students faculty

Закінчила у 1963 р. Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І.Менделєєва (зараз РХТУ ім. Д.І.Менделєєва). Дисертація «Исследования в области хроматографии комплексных соединений металов в неводных растворах. Разделение дитизонатов.» захищена в 1970 році. Загальна кількість публікацій – 129, з них: 3 підручника; 1 монографія; 6 навчальних посібників; 24 навчально-методичних посібників, практикумів, словників для студентів; 95 наукових статей та тез; а також 4 раціоналізаторські пропозиції та 1 авторське свідоцтво.

Смірнова Ольга Валентинівна, кандидат хімічних наук, доцент. Завуч кафедри по курсу медичної хімії.
Associate Professor SMIRNOVA OLGA

В 1977 р. закінчила Саратовський державний університет ім. М.Г.Чернишевського. Спеціальність «викладач біології та хімії». В 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Білоксорбційні властивості високодисперсного кремнезему та експериментальне обґрунтування його використання в біохімічній практиці» за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія» та 02.00.04 «Фізична хімія»

Тертишна Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент. Завуч кафедри по курсу біохімії з 2005 року.
Associate Professor TERTYСHNАYA ELENA

В 1972 р. закінчила Чернівецький державний університет. Спеціальність – біохімія. Посада: доцент кафедри біологічної та загальної хімії, відповідальна за роботу з іноземними студентами Захистила дисертацію у 1982 р. по темі «Вплив вітаміну А та його недостатності на обмін фосфоліпідів біологічних мембран еритроцитів»

Черв`як Марія Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент. Відповідальний за роботу з іноземними студентами
Associate Professor CHERVYAK MARIYA
Штат кафедри біологічної та загальної хімії

Департамент загальної хімії

Департамент біологічної хімії

Закінчила в 1961 році Львівський державний університет ім. Івана Франка. Закінчила в 1980 році Московський центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників. Дисертація "Деякі особливості хімічного складу жовчі і конкрементів при хронічному кам'яному і безкам'яному холециститах" захищена в 1975 році. Кількість підручників - 1, методичних посібників - 4, публікацій - 37.
Доцент, к.б.н., Сливка Оксана Яківна
Associate Professor SLYVKA OKSANA
;-\
Доцент, к.м.н., Ладутько Світлана Володимирівна
Associate Professor LADUTKO SVETLANA
Закінчила в 1978 р. хімічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, а в 1981 р. – аспірантуру при цьому ж університеті. Дисертація на тему «Аналитическое применение ионообменников, модифицированных гетероциклическими азосоединениями» захищена у 1982 р. З 1982 р. по 2017 р. працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом у Вінницькому національному аграрному університеті. З 2017 р. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Загальна кількість публікацій – 102.
Доцент, к.х.н., Марчак Тетяна Віталіївна
Associate Professor MARCHAK TETYANA
У 1971 р закінчила Одеський державний університет імені І. Мечникова Дисертація захищена 21.11.1991 р. в Інституті біохімії імені О.В.Палладіна НАН України, м Київ. Назва дисертації: «Исследование воздействия рибофлавина на биотрансформацию ксенобиотиков в эксперименте».
Доцент, к.б.н., Личик Галина Зіновіївна
Associate Professor LYCHIK GALINA
Закінчила в 1965 році Академію сільськогосподарських наук, а в 1970 році - аспірантуру при АСН. У 1970 році захистила дисертацію "Вплив різних співвідношень мінеральних добрив на урожай та якість озимої пшениці М-808 в умовах лісостепової зони". Загальна кількість публікацій - 39, в тому числі авторських свідоцтв - 5.
Cтарший викладач, к.с-г.н., Зелінська Тамара Матвіївна
Associate Professor ZELINSKAYA TAMARA
В 1985 році закінчила Вінницький медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1985 по 1988 рік пройшла навчання в очній клінічній ординатурі ВМУ за спеціальністю “Інфекційні хвороби”, спеціалізація “Екстракорпоральні методи детоксикації”. В 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Експериментальне обґрунтування застосування полісорбу для лікування гострих кишкових інфекцій та вірусних гепатитів".
Доцент, к.м.н., Штатько Олена Іванівна
Лауреат Державної премії України за 2016 рік
Associate Professor SHTATKO ELENA
Закінчив у 1983 році Московський інститут тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова. З 1987 по 2007 - старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України. В 1992 році захистив дисертація «Імобілізація деяких алкалоїдів на поверхні дисперсного кремнезему». Загальна кількість публікацій - 104, з них авторських свідоцтв та патентів - 13, навчальних посібників - 12.
Доцент, к.х.н., Ільченко Олександр Володимирович
Associate Professor ILCHENKO OLEKSANDR
;-\
Доцент, к.б.н., Істошин Валерій Михайлович
Associate Professor ISTOSHIN VALERIY
Закінчив у 2007 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Дисертація «Молекулярні аспекти регуляції метаболізму сірковмісних амінокислот глюкокортикоїдами» захищена у 2013 році. Загальна кількість публікацій - 65, з них авторських свідоцтв та патентів - 2, навчальних книг - 1.
Доцент, к.б.н., Нечипорук Віталій Михайлович
Associate Professor NECHIPORUK VITALIY
В 1998 р закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова по спеціальності- «лікувальна справа». В 2004 році захистив кандидацьку дисертацію “Метаболізм ксенобіотиків- субстратів цитохрому Р-450 в умовах голодування, введення індукторів та інгібіторів” за спеціальністю 03.00.04 «біохімія»
Доцент, к.м.н., Качула Сергій Олександрович
Associate Professor KACHULA SERGEY
У 1979 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко. У 1996 році захистила дисертацію "Фармакокінетика і фармакологічна активність напроксену в умовах модифікації його біотрансформації, всмоктування і ниркової екскреції." Загальна кількість публікацій - 16, з них навчально-методичних - 5.
Старший викладач, к.б.н., Сулім Ольга Григоровна
Associate Professor SULIM OLGA
;-\
Доцент, к.м.н., Фільчуков Денис Олександрович
Associate Professor FILCHUKOV DENIS
У 2010 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (очна форма навчання) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія”, здобувши кваліфікацію “викладача хімії і вчителя основ екології” (ступінь магістра). У 2019 р. закінчив факультет міжнародних відносин Хмельницького національного університету (заочна форма навчання) за спеціальністю "Філологія", спеціалізація: 035.041 "Германські мови та літератури" (переклад включно), перша ? англійська; освітньо-професійна програма – переклад (англійська мова); отримав професійну кваліфікацію ? магістр філології, перекладач, викладач у закладах вищої освіти. У період 2013-2017 р. ? навчався в аспірантурі Інституту колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ (заочна форма навчання ? без відриву від виробництва), у відділі радіохімії і аналітичної хімії за спеціальністю 21.06.01 "Екологічна безпека". У 2018 р. захистив дисертацію «Ефективні та селективні сорбційні матеріали для вилучення з водних середовищ екологічно небезпечних іонів». Загальна кількість публікацій - 62.
Асистент, к.х.н., Шунков Василь Сергійович
Associate Professor SHUNKOV VASILIY
;-\
Доцент, к.м.н., Колошко Олена Миколаївна
Associate Professor KOLOSHKO ELENA
У 2004 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю "Хімія та біологія". Загальна кількість публікацій - 17.
Асистент Островський Володимир Анатолійович
Assistant OSTROVSKIY VOLODYMYR
Закінчив ВНМУ в 1999 році, спеціалізація онкологія в 2000 році. Працює в ВНМУ з 2004 року. Доцент кафедри біологічної та загальної хімії, голова СНГ, відповідальний за кураторську роботу кафедри. В 2016 році захистив дисертацію РОЛЬ СИСТЕМИ ГІДРОГЕНСУЛЬФІДУ В МЕХАНІЗМАХ УРАЖЕННЯ МОЗКУ ЗА УМОВ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ.
Доцент, к.м.н., Юрченко Петро Олександрович
Associate Professor YURCHENKO PETER
У 2010 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю "Хімія і основи екології" та у 2016 році хімічний факультет Донецького національного університету ім. В.С. Стуса за спеціальністю "Біохімія". Запланована та виконується дисертація на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за темою: «Роль вітаміну D в регуляції метаболізму гідроген сульфіду в серцево-судинній системі щурів». Спеціальність: 091 Біологія (спеціалізація - "Біохімія"). Загальна кількість публікацій - 16, з них наукових - 12, навчально-методичних - 4.
Асистент Остренюк Роман Сергійович
Assistant OSTRENYUK ROMAN
У 2009 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія." і отримав кваліфікацію "Вчитель хімії, біології та основ екології". З 2012 року у штаті кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2017 року працює над дисертацією на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Участь системи гідроген сульфіду в механізмах розвитку ренальної дисфункції за експериментального ожиріння". На 2020 рік опубліковано 25 робіт, у тому числі 4 навчально-методичних, та 3 патенти.
Асистент Блажченко Віталій Вікторович
Assistant BLAZHCHENKO VITALIY
;-\
Старший лаборант Смакоус Ольга Миколаївна
Laboratory Assistant SMAKOUS OLGA
;-\
Асистент Паламарчук Ірина Віталіївна
Assistant PALAMARCHUK IRINA
;-\
Старший лаборант Гусакова Людмила Миколаївна
Laboratory Assistant GUSAKOVA LYUDMILA
;-\
Асистент, Тубулкан Катерина Миколаївна
Assistant TUBULKAN EKATERINA
;-\
Старший лаборант Палієнко Вікторія Валеріївна
Laboratory Assistant PALIYENKO VICTORIA
;-\
Асистент Струтинська Олена Борисівна
Assistant STRUTINSKA ELENA
;-\
Cтарший лаборант Колесник Анастасія Георгіївна
Laboratory Assistant KOLESNIK ANASTASIYA
;-\
Асистент Самборська Інга Анатоліївна
Assistant SAMBORSKA INGA
;-\
Старший лаборант Кримська Оксана Сергіївна
Laboratory Assistant KRYMSKA OKSANA
В 1981 р. закінчила Вінницький медичний університет за спеціальністю «Педіатрія»
Старший лаборант Паламарчук Ніна Віталіївна
Laboratory Assistant PALAMARCHUK NINA
;-\
Старший лаборант Курганська Ольга Володимирівна
Laboratory Assistant KURGANSKA OLGA
;-\
Старший лаборант Слєпцова Інна Володимирівна
Laboratory Assistant SLYEPTSOVA INNA
;-\
Аспірант Бобецька Олена Пилипівна
Aspirant BOBETSKA ELENA
;-\
Лаборант Муляренко Інна Іванівна
Laboratory Assistant MULIARENKO INNA
;-\
Старший лаборант Шеремета Наталя Віталіївна
Laboratory Assistant SHEREMETA NATALIA
У 2015 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Державні фінанси»
Старший лаборант Баніт Юлія Василівна
Laboratory Assistant BANIT YULIA