Навчально-методична та виховна робота кафедри


Під час лабораторного заняття

Колектив кафедри приділяє велику увагу вдосконаленню навчального процесу. Розроблені тести для програмованого контролю знань, періодично видаються розроблені співробітниками кафедри "Методичні рекомендації для студентів", які є фактично розширеними практикумами з медичної та біоорганічної хімії та біохімії. Розроблено та впроваджено в навчальний процес нові лабораторні робіт. Читається курс лекцій з клінічної біохімії, розрахований на клінічних ординаторів та аспірантів.. В наш час (2003-2005 роки) створені та надруковані українською та російською (для іноземних студентів) мовами повні тексти лекцій по всім розділам курсу біохімії. Організовано викладання медичної, біоорганічної та біологічної хімії англійською мовою.

В друкованому вигляді на кафедрі є такі методичні матеріали:

  1. Методичні розробки з практичних занять з фізичної, колоїдної та біоорганічної хімії (для студентів стоматологічного та медичного факультетів. ВНМУ ім.Пирогова. Авторський колектив М.Б.Луцюк, О.О.Пентюк та співавт. - Вінниця, 1999, 70 С.

  2. Практикум по біохімії та методичні матеріали для студентів медичного вузу. ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Під ред.проф.О.О.Пентюка. - Вінниця, 2003, 113 С.


    Навчальні таблиці
  3. Практикум по биохимии и методические материалы для иностранных студентов медицинского вуза. ВНМУ им.Н.И.Пирогова. Под ред. проф. Пентюка А.А.- Винница, 2005, 124 С.

  4. Біологічна хімія (контрольні роботи з біологічної хімії для студентів 3-4 курсів фармацевтичного факультету заочної форми навчання. ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Упорядник доц. Личик Г.З.-Вінниця, 2005. - 99 С.

  5. Крім того, видано повний комплект методичних матеріалів для студентів та викладачів з медичної та біоорганічної хімії (модуль 1) та біологічній хімії (модулі 2-5) згідно Болонського процесу.


Підсумкове тестування в комп'ютерному класі

Кафедра займає площу понад 900 м2, нараховує 13 навчальних кімнат, кабінети, допоміжні приміщення. Крім того, біля 60 м2 займає спільна науково-дослідницька лабораторія ВМІ та ІХП. Для забезпечення навчального процесу є світло-проекційна техніка, прилади для колориметрування, хімічне обладнання та посуд, навчальні та інформаційні стенди та близько 500 демонстраційних навчальних таблиць.

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Щорічно в ньому беруть участь студенти всіх факультетів. Найбільш активні гуртківці приймають участь в студентській науковій конференції, нагороджуються почесними грамотами. Частина викладачів є прикріпленими викладачами (кураторами) груп студентів першого курсу і допомагають студентам адаптуватись до навчання у вищому навчальному закладі.


Кафедральний коридор


Биохимический дебатный турнир 27 мая 2015!
Впервые попробовали себя в качестве организаторов


1 Під час дебатів на студентській конференції


2 Під час дебатів на студентській конференції


3 Під час дебатів на студентській конференції


4 Під час дебатів на студентській конференції


5 Під час дебатів на студентській конференції


6 Під час дебатів на студентській конференції


Заслуженный диплом студента


Загальний стенд кафедри


Стенд студентського наукового гуртка


Печатні видання за співавторством співробітників кафедри


Методичні матеріали кафедри


Робочі зошити студентів, видані на кафедрі


Один з кафедральних посібників