Наукова робота

Наукові інтереси кафедри біологічної та загальної хімії зосереджені в тих областях науки, що тісно переплітаються з хімією поверхні, органічною та біологічною хімією і може бути визначена як медична хімія. Основні наукові напрямками, що розвиваються кафедрою є такі:

1. Дослідження механізмів взаємодії біологічних систем та фізіологічно активних речовин з високодисперсними твердими тілами та створення на цій основі нових лікарських засобів і способів оптимізації фармакотерапії. Під керівництвом проф.О.О.Пентюка та М.Б. Луцюка проведено всебічне вивчення фізико-хімічних та медико-біологічних властивостей високодисперсного кремнезему (ВДК) і його похідних. Доведено, що ВДК є активною фармакологічною субстанцією, яка виявляє самостійну терапевтичну дію при багатьох патологічних станах - кишечних інфекцій, діарей іншого генезу, інфекційних гепатитів, ендотоксикозів, порушень ліпідного обміну, гнійно-запальних захворювань. Ця робота завершилась створенням і впровадженням в медичну практику нового лікарського засобу - препарату СИЛІКС, та харчової добавки на його основі. Фактично це була перша розробка нового класу лікарських засобів - високодисперсних непористих речовин з розміром частинок в кілька разів менших за довжину хвилі світла, механізм лікувальної дії яких принципово відрізняється від відомих сорбентів та іонообмінних матеріалів. Був відкритий раніше невідомий ефект - здатність наночастинок ВДК значно прискорювати всмоктування різних речовин з шлунково-кишкового тракту. Тому, комбінування ВДК з іншими лікарськими препаратами, дозволяє підвищити повноту всмоктування активної субстанції з лікарської форми, і усунути індивідуальні коливання в її біодоступності та прискорювати час настання максимального ефекту.
   Для потреб біотехнології створено на основі високодисперсного кремнезему новий імуносорбент та розроблено специфічний, простий метод якісного та кількісного визначення білка в біологічних рідинах і запропонована технологія виділення білка з розбавлених розчинів та його концентрування, очищення води від мікроорганізмів.
    За результатами цієї роботи співробітники кафедри проф. Луцюк М.Б. та доц. Штатько О.І. війшли до авторського колективу, який одержав Державну премію України за 2016 рік за роботу «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему».

2. Дослідження функціонування системи біотрансформації ксенобіотиків за умов впливу фізіологічних та патологічних чинників (голодування, дефіциту та надлишку вітамінів, запального процесу, цукрового діабету, індукторів та інгібіторів), що дає можливість прогнозувати та проводити корекцію небажаних змін в терапевтичній активності та токсичності лікарських засобів і токсикантів. Використання ізоензимспецифічних індукторів та інгібіторів цитохрому Р450 та інших ферментів метаболізму ксенобіотиків дає можливість спрямувати біотрансформацію лікарської речовини по шляху найбільш сприятливому для організму, стимулюючи, з одного боку, утворення фармакологічно активних метаболітів лікарських речовин і гальмуючи, з іншого боку, ті метаболічні шляхи, які ведуть до утворення неактивних або токсичних метаболітів.

3. Вивчається функціонування ферментних систем трансметилування та транссульфування в умовах патологічних процесів та дії нутрієнтних чинників. Зокрема досліджується зв'язок гіпергомоцистеїнемії та гіперцистеїнемії, генетичного поліморфізму по ферментам їх обміну з ураженнями серцево-судинної системи, тромбофілічним синдромом та розробляються підходи до нутрієнтної корекції рівня гомоцистеїну та зменшення негативного впливу надлишку сірковмісних амінокислот на організм. Створюється лікарський засіб для лікування захворювань асоційованих з гіпергомоцистеїнемією.
   Наукові лабораторії обладнані спектрофотометром СФ-26, флуориметром БІАН-130, ІK-спектрометром, рідинним хроматографом (Hewlett-Packard), імуноферментним аналізатором, флуоресцентним мікроскопом, колориметрами, лабораторними центрифугами, в тому числі швидкісними, персональними комп'ютерами та ін.
   Викладачами кафедри разом із співробітниками спільної лабораторії одержано понад 30 авторських свідоцтв на винаходи, більше 40 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, надруковано більше 300 робіт в наукових журналах та матеріалах наукових форумів.

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри

Встановлена роль системи H2S в механізмах нейротоксичної дії гіпергомоцистеїнемії та експериментально обґрунтовані підходи до корекції нейродегенеративних процесів при порушеннях обміну гомоцистеїну за допомогою донорів H2S, вітамінних та полімікроелементних засобів. Доведено, що дефіцит H2S є незалежним чинником, який потенціює розвиток оксидативного стресу, порушення енергетичного обміну в мозку за умов експериментальної гіперогомоцистеїнемії. Показано, що механізми нейротоксичної дії гомоцистеїну та протекторної дії H2S можуть опосередковуватись через модуляцію рівня мозкового нейротрофічного фактору та нейронспецифічної енолази. Обґрунтовано доцільність застосування полімікроелементного препарату есміну у комплексі із вітамінами В6, В9, В12 для корекції стану системи H2S та нормалізації метаболічних порушень (енергодефіциту, антиоксидантної системи, нуклеотидного обміну) в мозку при ГГЦ. Показана перспективність використання донорів H2S для зменшення нейродегенеративних порушень, індукованих ГГЦ.

Встановлені гендерні особливості обміну H2S в серцево-судинній системі щурів, його асоціація з іншими чинниками кардіоваскулярних порушень у фізіологічних умовах та при дії модуляторів (пропаргілгліцину, NaHS). Встановлена роль статевих гормонів у регуляції стану системи H2S в серцево-судинній системі щурів. Визначений вплив тиореоїдних гормонів на вміст глутатіону та особливості обміну гомоцистеїну в органах щурів за умов гіпо- та гіпертиреозу.

Визначені зміни клітинного циклу та показнику фрагментації ДНК в слизовій оболонці шлунку щурів на тлі введення H2S, диклофенаку натрію та їх комбінації. Введення донору H2S не викликало змін клітинного циклу та не впливало на фрагментацію ДНК в слизовій оболонці шлунку інтактних щурів. Однак, H2S виявляв здатність запобігати змінам клітинного циклу та попереджувати проапоптотичну та антипроліферативну дію диклофенаку натрію в слизовій оболонці шлунку щурів дослідних груп.

Наказом Президента від 7 квітня 2017 р. сімом науковцям Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на чолі з ректором, академіком НАМН України, професором Морозом В.М. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Відзнаку отримано за роботу: «Створення засобів і технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему». Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки стали двоє співробітників кафедри біологічної та загальної хімії – проф. Луцюк М.Б. та доц. Штатько О.І.

Сучасні напрямки наукової роботи кафедри

Шифр теми: 14.01.32 – медична біохімія

№ держ-реєстрації: 39/4 0113U006461

Назва НДР: Вплив екзогенних та ендогенних чинників на обмін гідроген сульфіду та асоційованих з ним метаболічних процесів в нормі та при патології

Строки виконання: 2014-2018

Співвиконавці: Співробітники кафедри біологічної та загальної хімії та НДЛ

Керівник НДР: Заічко Н.В.

Відповідальні виконавці: Мельник А.В., Штатько О.І.

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я, очіку-ваний економічний ефект: Результати дозволять з’ясувати нові механізми впливу ендогенних та екзогенних чинників на різні ланки метаболізму H2S та асоційованих з ним процесів, визначити роль порушень його обміну як фактору ризику уражень серцево-судинної системи, ЦНС, нирок, печінки, формування вік-асоційованої та ендокринної патології, лікарської токсичності, а також оцінити ефективність засто-сування різних засобів корекції обміну H2S.

Перелік публікацій


Підручники, посібники
 • Мельник А.В., Смірнова О.В. Банк питань та тестів до модуля із біоорганічної хімії “Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти” Вінниця: ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2013. - 20 с.
 • Заічко Н.В., Мельник А.В. Навчально-методичний посібник з біологічної хімії – частина І Вінниця: ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2013. - 134 с.
 • Заічко Н.В., Тертишна О.В., Качула С.О., Ладутько С.В., Личик Г.З., Колошко О.М. Робочий зошит з біологічної хімії – частина І Вінниця: ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2013. - 134 с.
 • Смірнова О.В., Шунков В.С. Basis of the Structure and Reactivity of Biologically Active Compounds. Навчальний посібник (затверджено МОН України, Протокол № 1/11-10165 від 02.07.2014р.) Вінниця, 2014 .- 216 с.
 • Смірнова О.В. Збірник методичних розробок із біоорганічної хімії для студентів I курсу медичного факультету. Навчально-методичний посібник (затверджений Центральною методичною радою, протокол №5 від 15.01.2014 р.) Вінниця, ВНМУ імені М.І.Пирогова, 2014.- 66 с.
 • Смірнова О.В., Мельник А.В. Словник-мінімум формул біологічно активних сполук. Навчально-методичний посібник (затверджений методкомом загально теоретичних дисциплін, протокол №4 від 23.04.2014р.) Вінниця, ВНМУ імені М.І.Пирогова, 2014 .- 20 с.
 • Смірнова О.В., Мельник А.В. Словарь-минимум формул биологически активных соединений (для иностранных студентов) Навчально-методичний посібник (затверджений методкомом загально теоретичних дисциплін, протокол №4 від 23.04.2014р.) Вінниця, ВНМУ імені М.І.Пирогова, 2014 .- 20 с.
 • Смірнова О.В., Сулім О.Г. Елементи якісного та кількісного аналізу. Навчально-методичний посібник (затверджений методкомом загально теоретичних дисциплін, протокол №2 від 30.10.2014р. Вінниця, ВНМУ імені М.І.Пирогова, 2014 .- 48 с.
 • Смірнова О.В. «Медицинская химия» (рос.мовою). Навчально – методичний посібник (затверджений Вченою радою ВНМУ, протокол №7 від 26.03.2015 р.) ВНМУ, Вінниця, 2015 .- 196 с. (тир. 200 прим.)
 • Заічко Н.В., Луцюк М.Б., Мельник А.В. та ін. Ситуаційні задачі з біологічної хімії та їх розв’язки (навчально-методичний посібник) (затверджений методкомом медико-теоретичних дисциплін, протокол №1 від 28.08.2015 р.) ВНМУ, Вінниця, 2015. – 100 с. (тир. 400 прим.)
 • Zaichko N.V., Chervyack M.M., Shtatko O.I., Filchukov D.O. Methodical recommendation for practical classes from biochemistry for 2 year students (part 1). (затверджений методкомом медико-теоретичних дисциплін, протокол №1 від 28.08.2015 р.) Vinnitsa, VNMU. – 2015 - 88 p.
Монографії
 • Н.Б. Луцюк, Н.В. Васильев Витамины и иммунитет Томск : Изд-во ТГУ, 1979. - 214 с.
 • Н.В. Васильев, Н. Б. Луцюк, Г. К. Палий, О.В.Смирнова. Биохимия и иммунология микробных полисахаридов Томск : Изд-во ТГУ, 1984. - 303 с.
 • Е.Т.Михайленко, П. Г. Жученко, Н. Б. Луцюк и др. Прогнозирование и профилактика акушерской патологии К. : Здоров'я, 1989. - 221 с.
 • А.А.Пентюк, Н.Б.Луцюк, Е.И.Штатько, А.В. Ильченко и соавт. Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / под ред. акад. НАН Украины А.А. Чуйко/ Киев: Наукова думка, 2003. - 417 с.
 • А.А.Пентюк, Н.Б.Луцюк, Е.И.Штатько, А.В. Ильченко и соавт. Физико-химия нано-материалов и супра-молекулярных структур / Под ред. акад. А.П.Шпака и проф. П.П.Горбика Киев: Наукова думка, 2007. - В 2-х т. – 428 c.
 • O.O. Chuiko, O.O. Pentyuk et all. Colloidal Silica: Fundamentals and Applications USA, еd. Horacio E. Bergna, William O. Roberts, 2005. -944 р.
 • Степанюк Г.І., Пентюк О.О., Піскун Р.П. Вінборон — лікарський засіб з політропними фармакологічними ефектами Вінниця: Континент - Прим, 2007. – 248 с.
 • Кулик М.Ф., Засуха Т.В., Луцюк М.Б. Сапоніт і аеросил у тваринництві та в медицині Вінниця: ФОП Рогальська І.О.- 2012.- 362 с. 21,16 обл.вид.арк., тираж – 100 прим.
Статті
 • Natalia V.Zaichko, Peter O. Yurchenko, Denis А. Filchukov State of hydrogen sulfide in the rats brain under combined hyperhomocysteinemia and its correction Journal of Education, Health and Sport. – 2015. - № 5(3).- Р.183-188.
 • Мельник А.В., Заічко Н.В., Паламарчук І.В. Вплив модуляторів обміну гідроген сульфіду на біохімічні показники та тонус аорти щурів різних вікових груп Вісник ВНМУ. - 2014. - Т. 18, № 2. - С. 397-400.
 • Заічко Н.В., Юрченко П.О., Мельник А.В., Штатько О.І. Біохімічні аспекти нейротоксичної дії гіпергомоцистеїнемії Вісник морфології. - 2014. - № 2. - С. 520-524.
 • Юрченко П.О., Заічко Н.В. Вплив вітамінів В6, В9, В12 та есміну на систему гідрогенсульфіду в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією Вісник ВНМУ. - 2015. - Т. 19, № 1. - С. 26-30.
 • Юрченко П.О. Вплив ізольованої гіпергомоцистеїнемії на систему гідрогенсульфіду в головному мозку щурів Вісник проблем біології та медицини. - 2015. – Т.3 (120), №2. – С. 252-256.
 • Юрченко П.О., Заічко Н.В. Біохімічні зміни в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідрогенсульфіду Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т.17, №1 (62).- С.17-21.
 • Юрченко П.О., Заічко Н.В. Маркери нейродегенерації та поведінкові реакції у щурів з гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідроген сульфіду Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2015. - №24. – С.78-82.
 • Юрченко П.О., Король А.П., Заічко Н.В., Камінська Н.А. Біохімічні та морфологічні маркери нейродегенерації у щурів при комбінованій гіпергомоцистеїнемії та її корекції вітамінами, есміном та бетаїном Вісник морфології. – 2015. - Т. 21, №1. – С.41-44.
 • Закрутный Р.Д., Штрыголь С.Ю., Мерзликин С.И., Мельник А.В., Ходаковский А.А. Метаболические эффекты диакамфа гидрохлорида и бемитила у крыс с моделью хронического иммобилизационного стресса при нормогликемии и аллоксановом сахарном диабете Мед. вестник Юга России. - 2014. - №3. - С. 98-103.
 • Saenko A. V., Zaichko N. V., Stepanyuk G. I. Effect of sodium salt of 3-(2-oxo-3-phenyl-2H-[1,2,4] triazine [2,3-c] quinazolin-6-yl) propanoic acid and bemityl on biochemical processes in rats organism in the conditions of the daily training with running in treadmill Curierul medical. – 2014. - Vol. 57, No 6. – Р. 31-35.
 • Мельник А.В. Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді Медичні перспективи. - 2015. - Т. 20, № 1. - С. 21-26.
 • Нечипорук В.М., Корда М.М. Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т.17, №2. – С. 87–93.
 • Очеретнюк А.О., Мельник А.В. Біохімічні маркери фіброгенезу та пошкодження легеневої тканини у щурів з опіковою травмою шкіри і на тлі застосування інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% Український морфологічний альманах. - 2014. - Т. 12, № 2. - С.59-61.
 • Очеретнюк А.О., Мельник А.В. Маркери запалення, ендогенної інтоксикації, оксидативного стресу та стан про- антиоксидантних систем у щурів з опіковою травмою шкіри і на тлі дії інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% Український медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 3. - С. 65-68.
 • Voloshchuk N.I., Taran I.V., Mel’nik A.V. Influence of diclofenac sodium on biochemical indicators of stomach mucosa conditions against the background of excess and deficiency of hydrogen sulfide in rats The Science Advanced - 2015. - Vol. 1 – P. 36–40.
 • Voloshchuk N.I., Taran I.V., Mel’nik A.V. Vascular mechanism in the diclophenac induced gastrotoxicity: the association with the level of hydrogen sulfide Curierul medical – 2015.- Vol.58 №1. - Р.7 – 11.
 • Волощук Н.І., Таран І.В., Конюх С.A. Вплив гідроген сульфіду на анальгезуючий та протизапальний ефекти диклофенаку натрію в експерименті Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. – Т. 19, № 1. - С. 66-69.
 • Заічко Н. В., Некрут Д. О. ВПЛИВ ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ ЗАСОБІВ НА РІВЕНЬ МОДУЛЯТОРІВ СТЕАТОГЕНЕЗУ ТА ФІБРОГЕНЕЗУ У ЩУРІВ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНОЮ З ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЄЮ. ScienceRise: Medical Science. - 2017.- № 4(12).- С. 18-24.
 • Yablon O., Zaichko N., Reminna I. Indices of Inborn Immunity (TLR2, Interleukins 1 ? and 10) in Cases of Pneumonia among Newborn Infants. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):519-530. eISSN 2391-8306.
 • Мельник А. В., Заічко Н. В. СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ВПЛИВУ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ НА МЕТАБОЛІЗМ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ В СЕРЦЕВО-СУДИННІЙ СИСТЕМІ. вісник наукових досліджень. 2017. No 1.- С. 125-128
 • Мельник А. В., Заічко Н. В. СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ H2S-ІНІЦІЙОВАНОЇ ВАЗОДИЛЯТАЦІЇ АОРТИ ЗА УМОВ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ. Вісник проблем біології і медицини – 2017 – Вип. 1 (135) .- С. 148-152.
Тези
 • Нечипорук В.М., Корда М.М. Вміст цистеїну в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі Мат. VII науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», м. Тернопіль 30-31 жовтня 2014 р., Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – Т.16, №3. – С. 255.
 • Нечипорук В.М., Корда М.М. Обмен белков, углеводов и липидов при гипер- и гипотиреозе у крыс Мат. научной конференции студентов медиков с международным участием «Вопросы современной медицинской науки», г. Самарканд, Узбекистан, 3-4 апреля 2015. – 2015. – Т.1. – С. 178
 • Нечипорук В.М., Корда М.М. Можливий механізм кардіоваскулярних ускладнень при гіпотиреоїдизмі Мат. VIII науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», м. Тернопіль 01-02 жовтня 2015 р., Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – С. 66
 • Паламарчук І.В., Заічко Н.В. Вплив гідроген сульфіду на маркери оксидативного стресу в міокарді щурів із стрептозотоцин-індукованим діабетом Мат. ІІІ міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології” 24-25 вересня, 2015, Дніпропетровськ, Україна. – 2015. – P. 138.
 • Паламарчук І.В., Заічко Н.В. Вплив гідроген сульфіду на тонус аорти щурів за стрептозотоцинового діабету та його корекції метформіном Мат. VІІІ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» 01 – 02 жовтня 2015, Тернопіль, Україна.- 2015. – Р.69 – 70.
 • Юрченко П.О., Заічко Н.В., Штатько О.І. Вплив модуляторів обміну гідрогенсульфіду на поведінкові реакції щурів з гіпергомоцистеїнемією в тесті «відкрите поле» Мат. ІІІ міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології” 24-25 вересня, 2015, Дніпропетровськ, Україна. – 2015. – P. 148.
 • Заічко Н.В., Юрченко П.О. Вплив модуляторів обміну H2S на рівень мозкового нейротрофічного фактору у щурів з гіпергомоцистеїнемією Мат. ІІІ міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології” 24-25 вересня, 2015, Дніпропетровськ, Україна. – 2015. – P. 70.
 • Юрченко П.О., Заічко Н.В., Штатько О.І. Вплив бетаїну на стан системи гідрогенсульфіду в мозку щурів з гіпергомоцистеїнемією Мат. ІІІ міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології” 24-25 вересня, 2015, Дніпропетровськ, Україна. – 2015. – P. 88.
 • Сливка В.П, Сливка О.Я. Актуальність викладання медичного права в вищих навчальних медичних закладах України Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р. : тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 192.
 • Істошин В.М., Білошицька А.В. Патріотичне виховання студентів-медиків як одна зі складових роботи куратора академічної групи Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р. : тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 75-76.
 • Качула С.О., Ладутько С.В., Личик Г.З. Значення експериментальних досліджень у викладанні «Біологічної та біоорганічної хімії» за сучасних умов Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р. : тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 83.
 • Личик Г.З., Тубулкан К.М. Використання ситуаційних задач під час викладання біологічної хімії в ВНМУ імені Пирогова М.І. Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р. : тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 122-123.
 • Сулім О.Г. Впровадження новітніх інформаційних технологій у структуру освіти вищої медичної школи Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р. : тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 200-201.
 • Колошко О.М. Досвід викладання біологічної хімії студентам, що навчаються за спеціальністю медична психологія та перспективи на 2015?2025 р.р. Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р.: тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 92-93.
 • Качула С.О., Ладутько С.В. Значення викладання біохімії у формуванні фахового менталітету у студентів вищих медичних закладів Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р.: тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 115-116.
 • Смірнова О.В. Роль фундаментальних наук у підготовці лікарів Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 р., 25 березня 2015 р.: тези доп. – Вінниця, 2015. - С. 196.
 • Зелінська Т.М. Обгрунтування необхідності робіт по професійній орієнтації молоді на медичні спеціальності Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 -2025 р.р.», Вінниця, 25 березня 2015 року. – С. 71-72.
 • Нечипорук В.М. Використання навчальних мультимедійних технологій у роботі з студентами-медиками при вивченні «Медичної хімії» Мат. навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 -2025 р.р.», Вінниця, 25 березня 2015 року. – С. 146-147.
 • Істошин В.М., Білошицька А.В. З досвіду міждисциплінарної інтеграції в роботі студентського наукового гуртка Матеріали VIII науково-практичної конференції «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах», присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганічної хімії, 26-27 травня 2015 р. тези доп. – Харків, 2015- С.32-33.
 • Істошин В.М., Білошицька А.В. Вплив експериментального атеросклерозу на функціональний стан печінки Зб. наук. праць «Біологічні дослідження – 2015» // Житомир, 2015.- С. 359-361.
 • Істошин В.М., Білошицька А.В. Генна терапія атеросклерозу Зб. наук. праць «Біологічні дослідження – 2015» // Житомир, 2015.- С. 402-406.
 • Истошин В.М., Пачевская А.В., Белошицкая A.В. К вопросу воспалительных стоматологических заболеваний у детей Zb?r raport?w naukowych «Projekty naukowe», Sopot, 27.02-28.02 2015 //Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond traing tour”, 2015. -Cz.1, S.89-90.
 • Пузирна Л.М., Шунков В.С. Магнітний шаруватий подвійний гідроксид Zn та Аl, інтеркальований гексаціаноферат іоном (ІІ), – сорбент для вилучення та концентрування Cu(ІІ) з водних середовищ Київська конференція з аналітичної хімії “Сучасні тенденції – 2015р.” – 7 – 9 жовтня 2015р. – Київ, 2015. – С. 112.
 • Ильченко А.В., Некрут Д.А. Определение концентрации гомоцистеина в биологических средах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. - Биология ва тиббиёт муаммолари (Problems of Biology and Medicine).- Самарканд.- 2015 .- № 4 , т. 85.- С. 58-59 (Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы клинико-лабораторной и функциональной диагностики с клинической патофизиологией» (Самарканд, 10-11 ноября 2015 г.)
 • Nekrut D.A., Il`chenko A.V. About the possible connection of nonalcoholic fatty liver disease with hyperhomocysteinemia .- Биология ва тиббиёт муаммолари (Problems of Biology and Medicine).- Самарканд.- 2015 .- № 4 , т. 85.- С. 177 (Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы клинико-лабораторной и функциональной диагностики с клинической патофизиологией» (Самарканд, 10-11 ноября 2015 г.)


    

   

Научная работа

Научные интересы кафедры биологической и общей химии сосредоточены в тех областях науки, которые тесно переплетаются с химией поверхности, органической и биологической химией и может быть определена как медицинская химия. Основные научные направления, развивающиеся кафедрой являются:

1. Исследование механизмов взаимодействия биологических систем и физиологически активных веществ с высокодисперсными твердыми телами и создание на этой основе новых лекарственных средств и способов оптимизации фармакотерапии. Под руководством проф.О.О.Пентюка и М.Б. Луцюка проведено всестороннее изучение физико-химических и медико-биологических свойств высокодисперсного кремнезема (ВДК) и его производных. Доказано, что ОГК является активной фармакологической субстанцией, которая выявляет самостоятельную терапевтическое действие при многих патологических состояниях - кишечных инфекций, диареи другого генеза, инфекционных гепатитов, эндотоксикоза, нарушений липидного обмена, гнойно-воспалительных заболеваний. Эта работа завершилась созданием и внедрением в медицинскую практику нового лекарственного средства - препарата силикс, и пищевой добавки на его основе. Фактически это была первая разработка нового класса лекарственных средств - высокодисперсных непористых веществ с размером частиц в несколько раз меньше длины волны света, механизм лечебного действия которых принципиально отличается от известных сорбентов и ионообменных материалов. Был открыт ранее неизвестный эффект - способность наночастиц ОГК значительно ускорять всасывание различных веществ из желудочно-кишечного тракта. Поэтому, комбинирование ОГК с другими лекарственными препаратами, позволяет повысить полноту всасывания активной субстанции из лекарственной формы и устранить индивидуальные колебания в ее биодоступности и ускорять время наступления максимального эффекта.
 Для нужд биотехнологии создан на основе высокодисперсного кремнезема новый иммуносорбент и разработан специфический, простой метод качественного и количественного определения белка в биологических жидкостях и предложена технология выделения белка из разбавленных растворов и его концентрирования, очистки воды от микроорганизмов.

2. Исследование функционирования системы биотрансформации ксенобиотиков в условиях воздействия физиологических и патологических факторов (голодание, дефицита и избытка витаминов, воспалительного процесса, сахарного диабета, индукторов и ингибиторов), что дает возможность прогнозировать и проводить коррекцию нежелательных изменений в терапевтической активности и токсичности лекарственных средств и токсикантов. Использование изоензимспецифичних индукторов и ингибиторов цитохрома Р450 и других ферментов метаболизма ксенобиотиков дает возможность направить биотрансформацию лекарственного вещества по пути наиболее благоприятном для организма, стимулируя, с одной стороны, образование фармакологически активных метаболитов лекарственных веществ и тормозя, с другой стороны, те метаболические пути, которые ведут к образованию неактивных или токсических метаболитов.

3. Изучается функционирования ферментных систем трансметилування и транссульфування в условиях патологических процессов и действия нутриентних факторов. В частности исследуется связь гипергомоцистеинемии и гиперцистеинемии, генетического полиморфизма по ферментам их обмена с поражениями сердечно-сосудистой системы, тромбофилических синдромом и разрабатываются подходы к нутриентнои коррекции уровня гомоцистеина и уменьшения негативного влияния избытка серосодержащих аминокислот на организм. Создается лекарственное средство для лечения заболеваний ассоциированных с гипергомоцистеинемией.
 Научные лаборатории оборудованы спектрофотометром СФ-26, флуориметр Биан-130, ИK-спектрометром, жидкостным хроматографом (Hewlett-Packard), иммуноферментным анализатором, флуоресцентным микроскопом, колориметрами, лабораторными центрифугами, в том числе скоростными, персональными компьютерами и др..
 Преподавателями кафедры совместно с сотрудниками совместной лаборатории получено более 30 авторских свидетельств на изобретения, более 40 удостоверений на рационализаторские предложения, напечатано более 300 работ в научных журналах и материалах научных форумов.