Повний текст актуальних "Основних положень з організації навчального процесу" (скачати)

Порядок відпрацювань лекцій та практичних занятьОсоба, яка бажає перескласти тему, за яку одержано оцінку "2", або відпрацювати пропущене заняття, повиннa мати при собі:
- допуск з деканату на відпрацювання пропущенного заняття
- протокольний зошит, в якому містяться домашня робота за відповідною темою
- повний звіт за відповідну лабораторну роботу у протокольному зошиті
- документ із фотографією, що посвідчує особу (студентський квиток, паспорт, водійські права тощо)

Витяг з "Основних положень ... " :

2.4. Відпрацювання пропущених аудиторних занять та занять, за які студент отримав негативну оцінку.

2.4.1. Згідно з вимогами ї інструкції МОЗ України за № 6801.-22/ 1258 до підсумкового контролю у вигляді екзамену допускаються студенти, які відвідали всі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття).
Пропуск лекції за визначенням деканату може вважатися поважним (хвороба, чергування, участь у вузівських заходах спортивно-масового та культурно-просвітницького характеру, відрядження на міжвузівську олімпіаду або наукову студентську конференцію) та неповажним («прогул»).
Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання підсумкового контролю.
Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом відповідно вимог кафедри, що встановлені на засіданні кафедри (співбесіда, реферат тощо). Відпрацювання лекцій, яка пропущена з неповажної причини здійснюється тільки при наявності квитанції з оплати.

2.4.2. Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини пропуску, студент відпрацьовує своєму викладачеві або згідно з графіком суботніх консультацій та відробок. У випадку, коли студент не встигає відпрацювати пропущені з поважної причини заняття до початку підсумкового контролю з дисципліни, він відпрацьовує їх і допускається до екзамену за спеціальним дозволом деканату (форма ЕН-З).

2.4.3. Якщо заняття припадає на державний вихідний день, оцінювання знань студента за пропущену тему проводиться при підсумковому контролі знань, умінь та навичок з виставленням оцінки за відповідну тему у відповідній графі журналу обліку відвідувань та успішності студентів (Форма ЕН-І).

2.4.4. Поточні ,,2”, отримані студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп.
Наявність ,,2” за поточну успішність не позбавляє студента права допуску до підсумкового контролю при наявності мінімальної кількості балів за поточну діяльність.
Відпрацювання пропущених занять проводяться протягом робочого дня своєму викладачеві з відмітками на бланку дозволі та у журналі відпрацювань.
Пропуск занять студентом з неповажної причини вважається прогулом, про що декан ставить відмітку на бланку дозволу на відпрацювання. Згідно з Постановою КМ 449 від 12.05.97 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» відпрацювання пропущених занять з неповажних причин є платним. Оплату розраховує планово-фінансовий відділ ВНМУ як середню-заробітну плату науково-педагогічного працівника за 1 академічну годину. Студент може бути допущений до відпрацювання пропущеного заняття з дисципліни тільки при наявності квитанції про здійснену оплату.
При виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин яка перевищує 25% від загальної кількості аудиторних годин з предмету, або за семестр студент відраховується з ВНМУ. Якщо академічна заборгованість виникла з приводу хвороби студента, він має право на академічну відпустку, але не більше 2-х протягом навчання (згідно наказу МОН України 161 від 02.06.93 р. зі змінами від 2014 р. «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»).

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

Оцінка "5" виставляється студенту, який правильно відповів на всі питання білету, проявив вільне володіння термінологією, вміння логічно мислити, послідовно і грамотно висловлювати матеріал, виявив розуміння зв’язку теорії питання з його практичним застосуванням; задачі розв'язані, в логічному мисленні і в розв’язуванні немає помилок.

Оцінка "4" виставляється студенту, який правильно відповів на всі питання білету, але деякі з відповідей містять 2-3 неістотні помилки, або відповідь безпомилкова, але містить не весь програмний матеріал, а лише 70-80%; задачі розв’язані, але нераціонально, або допустив помилки в розрахунках.

Оцінка "3" виставляється студенту, який дав правильну відповідь на теоретичні питання, але допустив 4-5 неістотні помилки, або 2-3 грубих помилки, або ж безпомилкова відповідь містить лише 50--60% програмного матеріалу; задача розв’язана неповністю.

Оцінка "2" виставляється студенту, який не дав правильну відповідь на питання, або дав часткову відповідь на питання; в рішенні задачі допущені істотні помилки, або вона не розв’язана зовсім.

ПРИМІТКА: До грубих помилок відносяться такі, які випливають в результаті незнання теоретичного матеріалу, або нездатності застосовувати основні теоретичні питання при рішенні практичних завдань. Наприклад, незнання класифікації речовин, невміння писати рівняння реакцій, незнання основних законів і їх математичного виразу та ін.

До неістотних помилок відносять незнання умов протікання реакцій, відсутність стехіометричних коефіцієнтів біля неосновних продуктів реакції, індексів в формулі та ін.

Порядок отработок лекций и практических занятийЛицо, желающее пересдать тему, за которую получено оценку "2", или отработать пропущенное занятие, повиннa иметь при себе:
- допуск из деканата на отработку пропущенного занятия
- протокольный тетрадь, в которой содержатся домашняя работа по соответствующей темой
- полный отчет за соответствующую лабораторную работу в протокольной тетради
- документ с фотографией, удостоверяющий личность (студенческий билет, паспорт, водительские права и т.д.)

Выдержка из "Основных положений ...":

2.4. Отработка пропущенных аудиторных занятий и занятий, за которые студент получил негативную оценку.

2.4.1. Согласно требованиям инструкции Минздрава Украины № 6801.-22/1 258 до итогового контроля в виде экзамена допускаются студенты, которые посетили все предусмотренные учебной программой по дисциплине аудиторные учебные занятия (лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия).
Пропуск лекции по решению деканата может считаться уважительным (болезнь, дежурства, участие в вузовских мероприятиях спортивно-массового и культурно-просветительского характера, командировки на межвузовскую олимпиаду или научную студенческую конференцию) и неуважительным («прогул»).
Усвоение пропущенной темы лекции по уважительной причине проверяется при проведении итогового контроля.
Пропуск лекции по неуважительной причине отрабатывается студентом в соответствии с требованиями кафедры, которые установлены на заседании кафедры (собеседование, реферат и т.д.). Отработка лекций, которая пропущена по неуважительной причине осуществляется только при наличии квитанции по оплате.

2.4.2. Пропущенные практические, семинарские и лабораторные занятия, независимо от причины пропуска, студент отрабатывает своему преподавателю или согласно графику субботних консультаций и отработок. В случае, когда студент не успевает отработать пропущенные по уважительной причине занятия до начала итогового контроля по дисциплине, он отрабатывает их и допускается к экзамену по специальному разрешению деканата (форма ЕН-С).

2.4.3. Если занятия приходятся на государственный выходной день, оценка знаний студента за пропущенную тему проводится при итоговом контроле знаний, умений и навыков с выставлением оценки соответствующую тему в соответствующей графе журнала учета посещений и успеваемости студентов (Форма ЕН-И).

2.4.4. Текущие ,, 2 ", полученные студентом во время усвоения соответствующей темы на практическом, семинарском и лабораторном занятии пересдаются преподавателю, который ведет занятия в срок до итогового контроля с обязательной отметкой в ??журнале учета работы академических групп.
Наличие ,, 2 "по текущей успеваемости не лишает студента права допуска к итоговому контролю при наличии минимального количества баллов за текущую успеваемость.
Отработка пропущенных занятий проводятся в течение рабочего дня своему преподавателю с отметками на бланке разрешении и в журнале отработок.
Пропуск занятий студентом по неуважительной причине считается прогулом, о чем декан ставит отметку на бланке разрешения на отработку. Согласно Постановлению КМ 449 от 12.05.97 «Об утверждении перечня платных услуг, которые предоставляются в государственных учреждениях здравоохранения и высших медицинских заведениях образования» отработки пропущенных занятий по неуважительным причинам является платным. Оплату рассчитывает планово-финансовый отдел ВНМУ как среднюю-заработную плату научно-педагогического работника за 1 академический час. Студент может быть допущен к отработке пропущенного занятия по дисциплине только при наличии квитанции об осуществленной оплате.
При возникновении академической задолженности по каким-либо причинам не превышающей 25% от общего количества аудиторных часов по предмету, или за семестр студент отчисляется из ВНМУ. Если академическая задолженность возникла по поводу болезни студента, он имеет право на академический отпуск, но не более 2-х в течение обучения (согласно приказу МОН Украины 161 от 02.06.93 г. С изменениями от 2014 «Об утверждении Положения об организации учебного процесса в высших учебных заведениях »).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: студент, пришедший на отработку, должен предоставить преподавателю свой студенческий билет, лабораторную тетрадь и тетрадь с домашним заданием по соответствующей теме.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Оценка "5" выставляется студенту, который правильно ответил на все вопросы билета, проявил свободное владение терминологией, умение логически мыслить, последовательно и грамотно излагать материал, обнаружил понимание связи теории вопроса с его практическим применением; задачи решены, в логическом мышлении и в решении нет ошибок.

Оценка "4" выставляется студенту, который правильно ответил на все вопросы билета, но некоторые из ответов содержат 2-3 несущественные ошибки, или ответ безошибочная, но содержит не весь программный материал, а лишь 70-80%; задачи решения " связаны, но нерационально, или допустил ошибки в расчетах.

Оценка "3" выставляется студенту, который дал правильный ответ на теоретические вопросы, но допустил 4-5 несущественные ошибки, или 2-3 грубых ошибки, или безошибочная ответ содержит лишь 50 - 60% программного материала; задача решения ' связана полностью.

Оценка "2" выставляется студенту, который не дал правильный ответ на вопрос, или дал частичный ответ на вопрос; в решении задачи допущены существенные ошибки, или она не решена совсем.

ПРИМЕЧАНИЕ: К грубым ошибкам относятся такие, которые следуют в результате незнания теоретического материала, или неспособности применять основные теоретические вопросы при решении практических задач. Например, незнание классификации веществ, неумение писать уравнения реакций, незнание основных законов и их математического выражения и др..

К несущественным ошибкам относят незнание условий протекания реакций, отсутствие стехиометрических коэффициентов у неосновных продуктов реакции, индексов в формуле и др.

Order of rewriting of lectures and practical lessons

Extract from the decree № 6 from 28.10.2010:

6. On the procedure of rewriting of academic debts for all students of day form of education of V Pirogov NMMU (truancies and unsatisfactory estimations):

- Reworking of students of practical lessons («important reason», «for absenteeism») in the consulting days you must have the permission from the Dean's office, on which is written mark (date, theme, signature) and a note on the meaning, is duplicated in the register of missed classes of another teachers, and in the register of progress of the students (Form EN-1) is transferred by teachers (not more than 2 topics in one day and 3-d on Saturday);- reworking of a practical lessons by students («alternation» or «work in the network of lessons») is to be conducted by arrangment with a senior on consultation days with obligatory marks about working off in the register of rework of the skipped lessons of a department, on permission and in the register of account of students progress (Form EN-1);

- Reworking of the students of practical lessons («rotation» or «rewrite during the lesson») is conducted by agreement with the teacher or advisory days with obligatory marks on working out in the register of missed classes at the Department, the resolution in the register of students progress (Form EN-1);

- For English students, at the head at the Department is a separate schedule, a consultation of seniors and personal services in a similar pattern and requirements (not less than 2 in a week by 2 hours).

- The students with missed lectures, should work a resolution at the Dean's offices and in accordance with the requirements of the Department in the form of essays or an oral interview about the missing theme, which there is a note in the log-book of lectures and on the resolution;

- Unsatisfactory («2») students can rework with their teacher or the teacher on duty on the days of consultations (no more than 2 topics), about their note in the register of missed classes; the teacher writes in the record of student’s achievement (Form EN-1).

ADDITION: the students who come for processing, must provide the teacher with his student card, laboratory notebook and the notebook with homework on the relevant topic.

EVALUATION CRITERIA

Assessment "5" is meted out a student who correctly answers all questions of the exam card, shows free possession of terminology, the ability to think logically, consistently and competently written, understanding of the connection of the theory of a question with its practical applications; solved problems, in logical thinking and decision with no mistakes.

Assessment "4" is meted out a student who correctly answers all questions of the exam card, but some of the replies answers 2-3 small mistakes, or answer infallible, but does not contain the entire program material, but only 70-80%; the goal of addressing these are linked, but irrational, or make mistakes in the calculations.

Assessment "3" is meted out to a student, who gave the correct answer to the theoretical questions, but made 4-5 small, or 2-3 big mistakes, or infallible answer contains only 50 - 60% of program material.

Assessment "2" is meted out to a student, who does not give the correct answer to the question, or gaves a partial answer to the question; in the solution the problem of many mistakes, or it is not solved at all.

NOTE: Big mistakes are those that follow as a result of ignorance of the theoretical material, or inability to use the basic theoretical issues in solving practical tasks. For example, lack of knowledge of the classification of substances, the inability to write the equations of the reactions, lack of knowledge of the main laws and their mathematical expressions, etc.

Insignificant mistakes are the ignorance of the conditions of the reactions, the absence of the stoichiometric coefficients of the non-core products of the reaction, the indices in the formula, etc.