Правила техніки безпеки. Правила техники безопасности. Safety regulations

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ТА НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.

 1. Під час роботи в хімлабораторії необхідно підтримувати чистоту, тишу, порядок.
 2. Кожен повинен знати, де знаходяться засоби протипожежного захисту і аптечка.
 3. В лабораторії заборонено палити, приймати їжу, пити воду або інші напої.
 4. Досліди потрібно проводити лише в чистому посуді. Після закінчення експериментів посуд потрібно відразу вимити.
 5. Під час роботи слід бути дуже обережним та акуратним, слідкувати, щоб речовини не потрапили на одяг, шкіру, а також в очі.
 6. Недопустимо перевіряти речовини чи розчини на смак. Нюхати речовини можно, обережно направляючи на себе пар або газ легким рухом руки.
 7. На посуді, в якому зберігаються речовини або розчини, повинні обов'язково бути етікетки з назвою речовини або з складом розчину.
 8. Під час нагрівання рідких і твердих речовин в пробірках і колбах не можна направляти їх отвір на себе чи сусіда. Заглядати при цьому зверху в отвір пробірки заборонено.
 9. Після закінчення роботи необхідно виключити газ, воду, електроенергію.
 10. Забороняється виливати в раковину концентровані розчини кислот, лугів, солей важких металів.
 11. Під час роботи з отруйними речовинами, концентрованими кислотами і лугами, фенолом, органічними розчинниками та ін., необхідно користуватись захисними окулярами, протигазами, респіраторами або ін.
 12. Досліди з речовинами, що легко займаються (ефір, бензин, ацетон, спирт тощо) проводять подалі від вогню і ввімкнених електроприладів.
 13. При виникненні пожежі негайно відключити газ, вимкнути електроприлади в лабораторії. Швидко забрати всі горючі речовини подалі від вогню, а полум'я гасити вогнегасником, піском або використовувати протипожежну ковдру. Не можна заливати вогонь водою.
 14. Якщо на комусь спалахне одяг, необхідно того, хто постраждав, повалити на підлогу і швидко накрити вовняною ковдрою, при цьому бігати по лабораторії забороняється, так як полум'я це більше підсилиться.
 15. При термічних опіках негайно роблять примочки спиртовим розчином таніну, етанолом або розчином перманганату калію.
 16. При опіках кислотами необхідно відразу ж промити уражене місце проточною водою, потім 5% розчином гідрокарбонату натрію
 17. При опіках лугами необхідно відразу ж промити уражене місце проточною водою, потім 3% розчином борної або оцтової кислоти.
 18. При попаданні кислоти або лугу в очi потрiбно швидко промити невеликим струменем води з-пiд крану на протязi 3-5 хвилин, потiм очi промивають розчином гiдрокарбонату натрiю (у випадку кислоти) або розчином борної кислоти (у випадку лугу). Пiсля цього треба звернутися до лiкаря.
 19. Шкiру, уражену органiчною речовиною (наприклад фенолом) необхiдно промити великою кiлькiстю спирту або другого нейтрального розчинника. Обов'язково студента, що постраждав, слiд вiдправити до медпункту.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

 1. Во время работы в химической лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, порядок, в лаборатории не должно быть лишних предметов, а также следует соблюдать правила техники безопасности.
 2. В химической лаборатории студент должен быть в халате и шапочке (или волосы аккуратно забраны назад).
 3. Каждый студент должен знать, где в лаборатории находятся средства противопожарной защиты и аптечка.
 4. Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить воду.
 5. Нельзя приступать к работе до тех пор, пока студент не освоит всей техники ее выполнения.
 6. Опыты следует проводить только в чистой посуде. После окончания эксперимента посуду необходимо вымыть сразу же.
 7. В процессе работы необходимо быть аккуратным, следить, чтоб вещества не попали на кожу лица и рук, а также в глаза.
 8. Никаких веществ в лаборатории не проверять на вкус. Нюхать вещества нужно осторожно направляя на себя пар или газ легким движением руки.
 9. На посуде, в которой сохраняются реактивы, обязательно должны быть этикетки с названием вещества.
 10. Во время нагревания твердых и жидких веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстие на себя или на соседа; категорически запрещается заглядывать сверху в посуду.
 11. После окончания работы необходимо выключить газ, воду, электроэнергию.
 12. Запрещается выливать в раковину концентрированные растворы кислот, щелочей.
 13. Во время работы с ядовитыми веществами, концентрированными кислотами и щелочами, фенолом и др. необходимо пользоваться защитными очками, противогазами или респираторами.
 14. Опыты с легковоспламеняющимися веществами (эфир, бензин, ацетон, спирт) проводят вдали от огня и включенных электроприборов.
 15. Если возник пожар, немедленно отключить газ, выключить электроприборы в лаборатории. Быстро забрать все горючие вещества подальше от огня, а пламя тушить огнетушителем, песком или использовать противопожарное одеяло. Нельзя заливать огонь водой.
 16. Если на ком-то воспламенится одежда, необходимо его повалить на пол и быстро накрыть шерстяным одеялом, бегать по лаборатории запрещается, так как пламя усилится.
 17. Термические ожоги немедленно обрабатывают спиртовым раствором танина, этанола или разведенным раствором калия перманганата.
 18. Ожоги кислотами необходимо сразу ж вытереть сухой тканью, потом промыть проточной водой, а затем – 5%-ным раствором натрий гидрокарбоната и снова водой.
 19. Ожоги щелочами сразу ж промывают проточной водой, потом 3%-ным раствором борной кислоты или ацетатной кислоты.
 20. Если кислота или щелочь попали в глаза, необходимо быстро промыть их небольшой струей воды из под крана на протяжении 3-5 мин, потом раствором борной кислоты ( в случае щелочи) или раствором натрий гидрокарбоната (в случае кислоты). После этого необходимо обратиться к врачу.
 21. Кожу, пораженную органическими веществами (фенолом, например), необходимо быстро промыть большим количеством спирта или другого нейтрального растворителя. Пострадавшего студента необходимо отправить в медпункт.For students during the leadthrough of practical employments on the department of biochemistry

Generals
1.1. During work in the cabinet of biochemistry it is needed to show an unconcern, support a cleanness and order after a working place, to execute the rules of accident prevention. Disorder, urgency, negligence in-process and violation of rules of safety, can result in accidents:
1.1.2 Poisoning reagents or harmful gases;
1.1.3 To the damage of eyes, face and hands, by base or acids;
1.1.4 To the burns during work with flammable and inflammable matters.

Before the beginning of work
2.1. Students before included in the apartment must to dress a dressing-gown and little cap;
2.2. To explain an order and rule carrying out a test;
2.3. To check up reliability of tableware, devices and objects, necessary for the leadthrough of employment;
2.4. To vacate the place of work from unnecessary for work objects and materials.

During work
3.1. Begin to execute a task only after permission of teacher;
3.2. Execute that work which a teacher incumbent only you;
3.3. Not distracted and not distract from work other by extraneous talks;
3.4. At the executed tasks use tableware, devices and reagents, by the given laboratory assistants;
3.5. For experience take chemical matters only in an amount, foreseen the method of carrying out a test or on pointing of teacher;
3.6. Before that how to take reagents, necessary for experience, read a label, in order to avoid errors;
3.7. Not take chemical matters naked hands, use for this purpose porcelain spoon, spatula;
3.8. Pour reagents on the table (dry – above the paper of paper, liquid – above a tray);
3.9. Not take spilled and not unite the poured out reagent back in tableware to the bulk of reagent;
3.10. Not try chemical matters to the taste, because they can be poison;
3.11. At determination matters on a smell not bent above to neck of tableware and not breathe in a pair or gases which are selected. It is for this purpose needed easy motion of palm, above to send a pair or gases to neck of tableware to the nose and carefully to inhale;
3.12. All works, connect with the selection of harmful gases and air, execute only in drawing safe at ventilation;
3.13. At hold boil liquids tableware (retort, test tubes) opening from itself and not to send to the neighbours;
3.14. Not peep in tableware from above (even in a test tube), because in the case of extrass of liquid accidents are possible;
3.15. Carefully take off from a flag retorts or glasses with a liquid (but with water), heated to the temperature of boiling or near. Towel or clean duster;
3.16. Large chemical jars with solutions it is needed to take and carry two hands so that cover jars leaned on demonstraitive and pollex fingers;
3.17. Right conduct heating in the test tube of solutions of acids (except for inflammable) above the fire of spirit-lamp. It is needed to heat very carefully. That a test tube did not crack, it is needed to heat and hold it right above a fire;
3.18. Discovering that a device is not suitable for the use, it is necessary to reveal to the teacher;
3.19. Execute the rules of personal hygiene.

Upon termination of work
4.1. To put a workplace in an order;
4.2 Well wash down hands with soap. With dirty hands, under nails can accumulate harmful action of matter by reacting with a meal in an organism can result in poisoning.

5. At emergency situations
5.1. If danger is discovered to reveal to the teacher;
5.2. Stop the work. To eliminate all devices in apartment;
5.3. To open windows and shut the door to;
5.4. To conduct evacuation of students (at gassed, fire);
5.5. At a fire to begin liquidation of fire, reveal to the fire (ph.: 01);
5.6. To render the first medical aid victims. If necessary to cause first-aid.